Təzyiq altında çalışan çənlər

STASIONAR REZERVUARLAR ÇƏNLƏRİ
Sifarişçidən alınmış texniki tapşırığa müvafiq olaraq bütün növ iş mühiti, təzyiq və temperatur üçün yüksək təzyiqli stasionar çənlər hazırlanır. Biz iş mühitinin istənilən işlək təzyiq və temperaturuna əsasən hesablanmış istənilən həcmə malik çənlər istehsal edirik. Sifarişçinin istəyinə görə, bir neçə bölmədən ibarət stasionar çənləriin hazırlanması da mümkündür.

Standart ölçülərdən başqa 4,5 MPa olan işçi təzyiqi, temperaturu isə 400 °C-ə qədər 0,25-dən 50,0 m3-dək həcmə malik olan yüksək təzyiqə davamlı şaquli çənlər hazırlanır. Təzyiqi 1,0 MPa-dan, temperaturu isə 200 °C-dən, həcmi 10,0 m3-dən yüksək olan şaquli çənlər xüsusi sifariş əsasında hazırlanır və konkret, xüsusi kalkulyasiya əsasında hesablanır. Diametri 1200 mm-dək (daxil olmaqla) olan yüksək təzyiqli çənlər üç dayaq üzərində quraşdırılır, diametri 1200 mm-dən çox olanları isə dörd dayaq üzərində quraşdırmaq tələb olunur. Sifarişin rəsmiləşdirilməsi zamanı iş mühitinin növünü, həcmini, təzyiqini və temperaturunu göstərmək lazımdır.

Standart icradan başqa qəbuletmə rejimində olan, 4.5 MPa qədər təzyiq, 400 °C qədər temperatur və 0,25-dən 50,0 m3-dək həcmə malik olan yüksək təzyiqli üfüqi çənlər hazırlanır. Təzyiqi 1,0 MPa-dan, temperaturu isə 100 °C-dən, həcmi 10,0 m3-dən yüksək olan üfüqi çənlər xüsusi sifariş əsasında hazırlanır və konkret, xüsusi kalkulyasiya əsasında hesablanır. Sifarişdə iş mühitinin növünü, həcmini, təzyiqini və temperaturunu göstərmək lazımdır.

Yeraltı və yerüstü istifadə üçün üfüqi polad ikiqatlı rezervuar qaynaq olunmuş polad üfüqi və şaquli silindr formalı çəndən, konusvari düz oturacaqdan, daxili sərt halqalardan, ayırıcı bölmələrdən, Dn 800 və Dn 600 lyuklarından ibarətdir. Boş rezervuarın daşınması zamanı yükü stropla tutmaq üçün deşik nəzərdə tutulmuşdur.
Rezervuar mənfi 40 ºС-dən müsbət 90 ºС-ə qədər temperaturda maye halda olan neft məhsullarının saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur

EP tipli (qızdırıcısız) yeraltı üfüqi drenaj çəni sənayenin bütün sahələrində tünd və açıq rəngli neft məhsullarının, neftin, yağların, kondensatın, həmçinin texnoloji şəbəkələrdən (borulardan) və cihazlardan su ilə qarışığın axıdılması üçün nəzərdə tutulub.

EPP tipli yeraltı üfüqi drenaj çəni (qızdırıcı ilə) sənayenin bütün sahələrində tünd və açıq rəngli neft məhsullarının, neftin, yağların, kondensatın, həmçinin texnoloji şəbəkələrdən (borulardan) və cihazlardan su ilə qarışığın axıdılması üçün nəzərdə tutulub.

2,4 m3-dən 200,0 m3-ə qədər həcmi olan üfüqi və şaquli ТУ 3683-101-00217298-98 tipli cihazlar Cihazlar maye və qaz halında olan karbohidrogenli mühitdə sənayenin qaz, neft və neftayırma sahələrində texnoloji qurğularda istifadə olunur.
Mühit kateqoriya və partlayış təhlükəsi QOST 12.1.011 üzrə II-А-Т3 по çox olmayan, maddələrin zərərliliyi QOST 12.1.007-76 görə təhlükəlilik səviyyəsi 3-cü dərəcədən çox olmamalıdır. Maye 1000 kq/m3 çox olmayan sıxlığa malik olmalıdır, temperaturu mayenin buxar təzyiqinin işçi təzyiqi aşa biləcəyi dərəcədən çox olmayan temperatura malik olmalıdır.
Qurğular durulaşdırılmış karbohidrogen qazlarının anbar şəraitində saxlanılması üçün nəzərdə tutulmamışdır. Qurğular SniP 2.01.07-85 və SniP II-7-81 əsasən MDB-nin yüksək sürətli külək təzyiqinə görə I-dən V də daxil olmaqla coğrafi ərazilərində, seysmikliyi 8 baladək (daxil olmaqla) quraşdırılma üçün nəzərdə tutulmuşdur SniP II-7-81. Qurğular soyuq, mülayim və tropik iqlim şəraitinə malik ərazilərdə istifadə oluna bilər. Qurğular xarici və daxili istilikdəyişdiriciləri ilə təchiz oluna bilər

BS tipli mayeləşdirilmiş butan üçün üfüqi silindrik borular mayeləşdirilmiş butanın mənfi 600C-dən 500C-ə qədər olan divar temperaturunda yerüstü saxlanması və benzinin yüngül fraksiyalarının saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Buxar təzyiqi 500-C temperaturda butanın buxar təzyiqindən çox olmayan digər mayeləşdirilmiş karbohidrogen qazlarının saxlanması üçün boruların istifadəsinə icazə verilir butanın buxar təzyiqi.

PS tipli mayeləşdirilmiş propan üçün üfüqi silindrik borular mayeləşdirilmiş propanın divar temperaturunda mənfi 600 C-dən 500 C-ə qədər olan temperaturda yerüstü saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Digər mayeləşdirilmiş karbohidrogen qazlarının saxlanması üçün boruların istifadəsinə icazə verilir, buxar təzyiqi 500 ° C temperaturda propanın buxar təzyiqindən çox deyil

GEE1-1-V-p tipli elliptik dibi olan üfüqi bütün qaynaqlı aparatlar, maye və qazlı mühitlərin aparatda 0,6; 1.0 və 1.6 MPa şərti təzyiq altında qəbul edilməsi, saxlanması və çatdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Elliptik dibi olan, boru dəstəsi olan GEE1-2-V-r üfüqi hamar qaynaqlanmış qurğular, qurğudakı şərti təzyiq 0,6 MPa olduqda daimi və ya dövri istilik (və ya soyutma) ilə maye və qaz mühitinin qəbulu, saxlanması və çatdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

VEE 1-1-V-r tipli elliptik dibi olan şaquli bütöv qaynaqlanmış qurğular qurğuda 0.6; 1.0 və 1.6 MPa şərti təzyiq altında maye və qaz mühitlərini qəbul etmək, saxlamaq və paylamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

VEE 1-3-V-r tipli, üzlük ilə elliptik dibi olan şaquli hamar qaynaqlanmış qurğular, qurğudakı şərti təzyiq 1,0 MPa olduqda daimi və ya dövri istilik (və ya soyutma) ilə maye və qazlı mühitin qəbulu, saxlanması və çatdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

VEE 2-1-V-r tipli bir elliptik dibi və qapağı olan şaquli ayrıla bilən qurğular maye və qaz mühitlərini 0,6 və 1,0 MPa şərti təzyiq altında qəbul etmək, saxlamaq və paylamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Elliptik dibi və qapağı olan, VEE 2-3-V-r tipli şaquli ayrıla bilən qurğular daimi və ya dövri isitmə (və ya soyutma) ilə 1.0 MPa olan qurğularda şərti təzyiqdə maye və qazlı mühitin qəbulu, saxlanması və paylanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Düz dibi olan (spiralvari borulu) şaquli bütöv qaynaqlanmış qurğular, VPP 1-1 (1-4) tipli, partlama və yanma təhlükəsi olmayan, zəhərli olmayan, 2000 kq/m3-dən çox olmayan atmosfer təzyiqində
maye mühitlərin sabit və ya dövri isitmə (və ya soyutma) ilə qəbulu, saxlanması və çatdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Aşağı konik və yuxarı düz (spiralvari borulu) tipli şaquli bütöv qaynaqlanmış qurğular VKP 1-1 (1-4) tipli, partlama və yanma təhlükəsi olmayan, zəhərli olmayan, atmosfer təzyiqində maye mühitlərin sabit və ya dövri isitmə (və ya soyutma) ilə qəbulu, saxlanması və çatdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

VKE 1-1-V-p tipli aşağı konik (900) flanslı və yuxarı elliptik dibi olan şaquli bütöv qaynaqlanmış qurğular qurğuda 0,6; 1,0 MPa şərti təzyiqdə maye və qazlı mühitləri qəbul etmək, saxlamaq və paylamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

VKE 2-1-V-p tipli konik (900) flanslı və həcmli elliptik qapaqlı şaquli qurğular qurğuda şərti təzyiq 0,6 və 1,0 MPa olarkən maye və qazlı mühitin qəbulu, saxlanması və paylanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

GKK1-1 (1-6) tipli konik (1400) dibi olan üfüqi bütün qaynaqlanmış qurğular 0,07- MPa-ya qədər şərti təzyiqdə maye və qazlı mühitin qəbulu, saxlanması və paylanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mpa

Rezervuar maye mühitdə fiziki-kimyəvi proseslərin aparılması üçün nəzərdə tutulub. Rezervuarlar 0,010 ilə 1,0 m3-dək həcmdə 0,6 MPa-a qədər təzyiq altında işləmək üçün karbon və ya korroziyaya davamlı poladdan hazırlanmış, üzlüklü və üzlük olmayan, şaquli və üfüqi formalarda mövcuddur. Korpusda və üzlükdə işləmə temperaturu mənfi 200 C-dən 2000 C-ə qədərdir.

Müştərinin xüsusi tələblərinə əsasən, istənilən bu cür avadanlığı qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq istehsal edəcəyik.