Sheet by sheet

Təbəqəlilik Hesablama üsulu ilə ŞPR neft çənlərinin istehsalı Müəssisədə rezervuar polad konstruksiyalarının sənaye rulon üsulu ilə istehsalına əlavə olaraq, ŞPR rezervuarlarının istehsalı, maksimal ölçüləri 2500x12000 mm olan təbəqələrdən istifadə edərək neft məhsulları üçün divarların və rezervuarların diblərinin təbəqə şəklində yığılması üsulu ilə həyata keçirilir. Təbəqə kənarlarının mexaniki şəkildə emal olunması və qaynağın alt hissəsində müəyyən olunmuş parametrdə iti tərəfin çıxarılması üçün iki üsul var:
 • Stasionar dəzgahda ( şalbanbaşı frezer dəzgahı, uzununa frezer dəzgahı);
 • Əl ilə işləyən kənar frezer maşını BM20.
Quraşdırma üçün tam hazır olan təbəqə konstruksiyalarının yüksək keyfiyyətli emalına, bu istehsal üsullarından hər hansı biri tərəfindən rezervuar metal konstruksiyaları istehsal olunarsa, onlara zəmanət verilə bilər. Təbəqələrin əyilməsi 40 mm-ə qədər olan IB2426 (Rusiya) tipli təbəqə əymə maşınında və AKYAPAK AK 300 AHS 30/25 (Türkiyə) 25 mm-ə qədər, təbəqələrin ucları əyilməklə aparılır ki, bu da təbəqənin bütün uzunluğu boyunca sabit bir radius əldə etməyə imkan verir. Təbəqə divar konstruksiyaları xüsusi hazırlanmış səngərlərdə (qablarda) qablaşdırılır və nəql olunur, təmin edilir:
 • radius üzrə əyilmiş təbəqənin həndəsi ölçüləri;
 • təbəqə koonstruksiyasının qarşılıqlı yerdəyişməsinin və təbəqələrin kənarlarına zərərin qarşısını almaq;
 • nəqliyyat zamanı məhsulların təhlükəsizliyi.
Dib hissələri layihə ölçülərinə uyğun konteynerlərdə qablaşdırılır və nəql olunur. ŞPR-nin təbəqə yıılması ilə quraşdırılması
Çatdırılma xidməti və öz-özünə işə düşən rezervuarın quraşdırılması:
 • çatdırılma
 • hazırlanma PPR;
 • hidravlik testlər;
 • ŞPR quraşdırılması üzrə digər işlər.
Təbəqə yığılması zamanı rezervuarın divarları aşağıdakı üsullarla quraşdırılır:
 • bitirmək: divar 1-ci kəmərdən yığılır və təbəqələr kəmərlər boyunca qurulur;
 • böyümək: divar yuxarı kəmərdən yığılır və sonra daha aşağı olanlar artıq qaynaqlanmış quruluşu qaldıraraq yığılırlar.
Stasionar damın quraşdırılması zamanı, mərkəzi sütunda istifadə edilir və ya onu yuxarıdan və ya çənin içərisində quraşdırılır. Üzən bir damı quraşdıran zaman, əvvəlcə çəndə sızma olub olmadığını yoxlanılır və sonra onun dibinə quraşdırılır. Dibi quraşdırarkən təməlin hərəkətsizliyinə xüsusi diqqət yetirilir və hidroizolyasiya qatının yüklərdən qorunmasına xüsusi diqqət yetirilir İstehsalat məqsədindən və iqlim şəraitindən asılı olaraq neft məhsulları üçün saxlama rezervuarları yumşaq, azqatışıqlı və paslanmayan poladdan istifadə oluna bilər. Yanacaq saxlama rezervuarının qurulma növündən, istifadə olunan materiallardan və metodlardan asılı olmayaraq, dizel yanacaq çənləri yüksək keyfiyyətli və vaxta və istehsal standartlarına dəqiq uyğun olmalıdır. Bu üsul rulonlamadan onunla fərqlənir ki, ŞPR-nin korpusunun və alt hissəsinin konstruksiyaları quraşdırmaya ayrı-ayrı təbəqələrlə verilir. Zavodda onlar xüsusi olaraq hazırlanır: layihə ölçülərinə salma, hər növ qaynaq üçün kənarların hazırlanması, lazım olan radiusda əymə qablaşdırma. Qaynaq işləri əsasən quraşdırma zamanı aparılır. Təbəqə yığma üsulu ilə böyük həcmli ŞPR-lərin hazırlanması üstünlük təşkil edir. Ayrıca, bu üsul tez-tez çətin şəraitdə rezervuarın qurulması və onların təmiri üçün seçilir. Təbəqə üsulu ilə rezervuarın istehsal keyfiyyəti 4 əsas amil ilə təmin edilir:
 • metal yayma keyfiyyəti;
 • emal nəticəsində düzgün həndəsi təbəqəyə nail olmaq;
 • qaynaq üçün dəqiq kənarların hazırlanması;
 • daşınma zamanı deformasiyanı istisna edən, emal edilmiş və yayılmış pəstahların qablaşdırılması.
ENİNƏ EMAL: Zavodda pəstahları emal etmək üçün uzununa yonma-frezer dəzgahlarından istifadə olunur. O, dərhal bir paket metalı bir qurğuda ardıcıl yonma və frezer üsulu ilə emal etməyə imkan verir. Texnologiyaya görə əvvəlcə xüsusi bir konduktorun köməyi ilə bərabər bir təbəqə paketi yaradılır, sonra dəzgah üzərində sabitlənir. Bundan sonra, bir tərəfdən səth uzununa yonulur, bu onun hamarlığını təmin edir. Sonra digər tərəfdən frezerlənir, bu isə layihə genişliyini təmin edir. Zavodumuzda olan uzununa yonma-frezer dəzgahı, təbəqə metalını layihədən ± 0,02 mm-dən çox olmayan kənara çıxma olan ölçüyə gətirməyə imkan verir (normativ kənara çıxmanın ± 0,5 mm olmasına baxmayaraq). Ardıcıl yonma-frezerləmə texnologiyası bu sahədə mümkün olan iş sürətini təmin edir, çünki metal paketi yenidən quraşdırmağı tələb etmir. UZUNUNA EMAL: Yonulduqdan / frezerləndikdən sonra pəstahlar xarrat işlənməsinə göndərilir. Bu məqsədlə 16 mm qalınlığa qədər metal yayma üçün hidravlik gilyotin qayçılar istifadə edirik. Bu dəzgah bu əməliyyat üçün ən əlverişlidir, çünki vərəqin uclarını yüksək dəqiqliklə tez bir zamanda işləməyə imkan verir. Daha qalın yaymanı biz plazma qaz kəsmənin köməkliyi ilə işləyirik. Hər bir işlənmiş təbəqə vizual və ölçü yoxlamasından keçir, bu da Texniki nəzarət şöbəsinin möhürü ilə təsdiqlənir. Möhür olmayan təbəqə zavodun sonrakı texnoloji sahəsinə verilmir. ƏYMƏ VƏ QABLAŞDIRMA Rezervuarın layihə ilə nəzərdə tutulmuş radiusda əyilməli olan əsas struktur elementləri divar təbəqələridir. Bu əməliyyat, təbəqə-təbəqə yığıldıqdan sonra rezervuarın korpusunun silindrik formasını təmin edir. Bu texnoloji sahədə təbəqələrin uclarını əymək imkanı verən dördvallı əymə maşınları istifadə olunur. Əymənin keyfiyyəti, ilk növbədə, təbəqənin bütün uzunluğu boyunca əyilmə radiusunun sabitliyi üzrə yoxlanılır. Ölçmələr şablonla, onun qövsü və təbəqənin əyilmiş səthi arasındakı boşluğu ölçməklə aparılır. Bundan sonra kənarın dalğalılığı yoxlanılır. O, 1 metr uzunluqlu təbəqə üçün 2mm-dən çox olmamalıdır. TƏBƏQƏLİ REZERVUARA NƏ VAXT DAHA ÇOX ÜSTÜNLÜK VERİLİR Rezervuarın həcmi 20000 kubmetrdən çox olduqda.Rezervuarların təbəqə üsulu ilə yığılması daha düzgün həndəsi forma təmin edir. Örtük və dib hissə layihə formasına və ölçülərinə tam uyğundur. Böyük rezervuarların rulon şəkilli metal konstruksiyalarını quraşdırarkən, xüsusilə böyük qalınlıqlarda onların dəqiq yerləşdirilməsini təmin etmək olduqca çətindir. Nəticədə, rezervuarın faktiki daxili diametri layihə üzrə diametrdən fərqli ola bilər, bu da konstruksiyanın etibarlılığına və istismar xüsusiyyətlərinə təsir göstərir. Buna görə də iri həcmli rezervuarların inşasında təbəqə üsulundan istifadə tövsiyə edilir. Rezervuarın hündürlüyü "qeyri-standart" olduqda. Təbəqə üsulu ilə yığılma istənilən həcm və hündürlüyü təmin etməyə imkan verir. Rulon üsulunun tətbiqi zamanı hündürlük 18 m-dən çox olmur və əksər hallarda 12 m ilə məhdudlaşdırılır (rulon stendinin "klassik" eni). Buna görə, tapşırıq abadlaşdırma xarakterli tikinti işlərində əraziyə qənaət etməkdirsə, təbəqə çənləri çox vaxt düzgün həll yolu olur. Sahədə tikinti şəraiti məhdud olduqda Təbəqə üsulu ilə yığıan şaquli silindrik rezervuarlar asanlıqla məhdud şəraitdə qurulur. Belə şərait bütün sənaye obyektləri, xüsusən təchizat vasitələrini tamamilə yeniləyən və yenidən qurulan obyektlər üçün nadir hal deyil. Həcmi təxminən 10 000 m3 olan rezervuarın inşası üçün qurulan divardan minimum 20 m məsafədə boş yer, buldozer üçün manevr imkanı və s. tələb olunur. Sahənin yeri elə hazırlanmalıdır ki, ağır texnika batmasın – çox vaxt bu Sifarişçi üçün əlavə xərc deməkdir. Ayrıca, əgər rezervuar qapalı məkanda quraşdıralacaqsa, təbəqə üsulu ilə yığma yeganə həll yoludur. İnşaat sahəsində ağır texnikanın işləməsi problem olduqda.Təbəqə üsulu ilə rezervuar yığılmasında yüksək yükgötürmə qabiliyyətli kranlardan istifadəyə ehtiyac yoxdur. Bu, yükqaldırma qabiliyyəti 100 ton olan kran tapmağın çətin olduğu, ən yaxın böyük şəhərdən gətirilməsi isə maddi və təşkilati baxımdan baha başa gələn iş olan, ucqarlarda yerləşən obyektlərdə işi xeyli asanlaşdırır. Ayrıca, sahənin şəraiti məhdud olduqda, rulonu mövcud tkililərin üstündən "atmaq" üçün çox vaxt qol uzunluğu böyük olan kran tələb olunur, bu isə əlavə pul və təşkilati səylər tələb edir.